НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ:
1. Савова, В., Модел на консултиране на пациенти при заместващо майчинство“ (2015). В списание „Клинична и консултативна психология" (под печат)
2. Савова, В. „Психична значимост на генетичната връзка при донорство на яйцеклетки и при заместващо майчинство” (2013). В списание „Клинична и консултативна психология", год. V/ бр. 4 (18) бр. , 2013, „Стено“
3. Савова, В., „Етическа аргументация в уреждане на родствени правоотношения, възникващи при заместващо майчинство“ (2013). В сборник "Етиката в българската правна система", Издателски комплекс-УНСС, София, с. 134-144;
4. Савова, В., „Екзистенциалната криза на стерилитета. Диагнозата.“ (2012). „Клинична и консултативна психология", год. IV/ бр. 4 (14), 2012, „Стено“
5. Савова, В., "Автопортрет на психолога с репродуктивен проблем" (2011). В "Срещите със себе си" (Сборник с резултати от Национална програма за социална и психологическа адаптация на двойки с репродуктивни проблеми 2008-2011), АБ Дизайн Груп, София, с. 4-5

ЛЕКТОР НА НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Савова, В., Пациенто-ориентиран подход при медицински асистирана репродукция, XVI Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве с международно участие, 11-14.03.2015, Боровец
2. Савова, В., „Рутинна психосоциална грижа при стерилитет и медицински асистирана репродукция – ръководство за медицински екип”, Симпозиум на Мерк Шарп енд Доум България (MSD), 25.09. 2014, Sofia
3. Савова, В., „Конфликтът между психология и медицина – мотивация и последствия при социално замразяване на яйцеклетки”, 01.07, 2014, Сесия 38, Европейското общество по човешка репродукция и ембриология (ESHRE), 29.06-02.07.2014, Мюнхен
Видео: http://cm.eshre.eu/Presentations/ESHRE2014/O-141/default.aspx
4. Савова, В. „Реципиентки на яйцеклетки: психологически нагласи, процеси, подходи”, XV Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве с международно участие, 06-09.03.2014 г., Боровец
5. Савова, В. „Дали една процедура променя целия свят на пациентите или как светът влияе върху процедурата?”, Научна конференция Tree of Life, 12.01.2014 г., София, организатор: МБАЛ „Надежда”
6. Савова, В. „Социално-психологическа ефективност на минималната медикализация“, Серия медицински конференции Elonva Master Class, 22.04.2013-София, 23.04.13-Плевен, 26.04.2013-Варна
7. Савова, В., „Етическа аргументация в уреждане на родствени правоотношения, възникващи при заместващо майчинство“, Oсма национална конференция по етика „Етиката в българската правна система”, 29 – 30.11.2012 г., София, организатори: ИИОЗ-БАН, УНСС
8. Савова, В., „Биоетични аспекти на реципиентството на генетичен материал”, Национална Кръгла маса „Донорството на генетичен материал”, 02. 11.2012, Велико Търново, организатор: Фондация „Искам бебе” с подкрепата на МЗ и Община Велико Търново
9. Савова, В., „Социални аспекти на безплодието“, Научен симпозиум на Мерк Шарп енд Доум България (MSD) по проблемите на АРТ и безплодие, 10.11.2012, София
10. Савова, В., „Клинична социална работа при безплодие”, Научен симпозиум на Мерк Шарп енд Доум България (MSD) „Ин витро център без хиперстимулационен синдром”, 14.09. 2012, София
11. Савова, В., „Скрита болка – психо-социални проблеми на хората с ревматични заболявания“, Национална конференция на тема: „Пациентите с ревматични заболявания в България – живот между болка и надежда”, 28. 08.2012, Благоевград - организатори: Федерация „Български пациентски форум”, Организация на пациентите с ревматични заболявания - ОПРЗБ, Българско Сдружение на болните от болестта на Бехтерев – Анкилозиращ спондилит – БСБББ

PUBLICATIONS:
1. Savova, V., Model of psychological counselling of patients commissioning gestational surrogacy procedure (2015) Clinical and Counseling Psychology Journal (In print.)
2. Savova, V. (2013). Psychological significance of genetic link in egg donation and surrogacy. Clinical and Counseling Psychology Journal, V/ 3 (17), Steno
3. Savova, V. (2013.) Ethical argumentation in family legal arrangements, arising in surrogacy procedures. In Ethics in the Bulgarian legal system., pp. 134-144, Sofia: UNWE Publishing complex
4. Savova, V., (2012). The existential crisis of sterility. The diagnosis. Clinical and Counseling Psychology Journal, IV/ 4 (14), Steno
5. Savova, V., (2011) Self-portrait of the psychologist with reproductive problem. In Meetings with ourselves (Handbook, presenting the results from the National Program for Social and Individual Adaptation of Couples with Reproductive Problems (2008-2011), pp. 4-5, Sofia: AB Design Group.


SCIENTIFIC CONFERENCES (INVITED SPEAKER):

1. Savova, V., Patient-centered care in medically assisted reproduction, XVI National Congress of Sterility and Reproductive Health with International Participation, 11-14 march, 2015, Borovets
2. Savova, V., Routine psychosocial care in infertility and medically assisted reproduction - A guideline for fertility staff, organized by Merck Sharp & Dohme Bulgaria (MSD), 25.09. 2014, Sofia
3. Savova, V., The conflict between psychology and medicine - Social freezing motivation and consequences, 01.07, Session 38, ESHRE, 29.06-02.07.2014, Munich
Webcast: http://cm.eshre.eu/Presentations/ESHRE2014/O-141/default.aspx
4. Savova, V., Egg-recipients: psychological attitudes, processes and approaches, XV National Congress of Sterility and Reproductive Health, organized by BASRH, 07.03.2014, Borovets
5. Savova, V. Does an IVF-procedure change the whole world of the patient, or how the world influences the procedure? National Conference Tree of Life, organized by Nadezhda Women’s Health Hospital, 12.01.2014, Sofia
6. Savova, V. Social-psychological efficiency of the minimal medicalization., Series conferences Elonva Master Class, 22.04.2013-Sofia, 23.04.13-Pleven, 26.04.2013-Varna
7. Savova, V., Ethical argumentation in family legal arrangements, arising in surrogacy procedures., VIII National Conference on Ethics in the Bulgarian legal system, organized by the Institute for the Study of Societies and Knowledge at BAS-Bulgarian Academy of Science (ISSK-BAS), 29 – 30.11.2012 г., Sofia
8. Savova, V., Bioethical aspects of recipientship of genetic material, Donation of genetic material National Conference, organized by I Want a Baby Foundation, Ministry of Health and Veliko Tarnovo Municipality, 02. 11.2012, Veliko Tarnovo
9. Savova, V., Social aspects of sterility, Symposium on ART and sterility/infertility problems, organized by Merck Sharp & Dohme Bulgaria (MSD), 10.11.2012, Sofia
10. Savova, V., Clinical social work with sterility, Symposium “An IVF Centre without an ovarian hyper-stimulation syndrome, organized by Merck Sharp & Dohme Bulgaria (MSD), 14.09. 2012, Sofia